ОШ Бранко Пешић

КОНТАКТИРАЈТЕ ШКОЛУ:

ОШ Бранко Пешић

Светотројчина 4,
Општина Земун
11 080 Београд

011/3167-134


os.branko.pesic@sbb.rs

https://sr-rs.facebook.com/ospesic

ГАЛЕРИЈА ФОТОГРАФИЈА

О школи

Основна школа „Бранко Пешић“ школске 2013/2014. године има укупно 450 ученика и одраслих полазника: 300 ученика узраста до 15 година и 150 одраслих полазника.

У школи је запослено 44 радника: директор, девет наставника разредне наставе, седамнаест наставника предметне наставе, два стручна сарадника, два радника стручне службе и шест помоћно техничких радника.

 

 

 

 

 

 

Визија и мото школе

- Укључивање прераслих ученика, старијих од 8,5 година у школски систем;

- Редукованим наставним програмом  реализованим кроз  краћи временски период, омогућити  ученицима да по усвојеним основним стандардима, заврше основну школу

- Онима који то желе омогућити да пређу у редовне основне школе;

- Ученицима који су касније пошли у школу или направили вишегодишњу паузу у школовању,  краћим трајањем основношколског образовања омогућити да се са својом генерацијом  упишу у средњу школу;

- Програмом ФООО омогућити полазницима који не настављају даље школовање стицање стручних знања и вештина.

 

Превенција насиља у школи

 

• Школа без насиља

Датум када је школа започела реализацију програма 15.02.2011.

Ко је обезбедио средства: Direct group

Име и презиме ментора Невенка Крагуљац

Добила плакету 15.12.2013.године/програм још увек траје .

 

Искуство у Школи без насиља

Добити:

- Формиран Тим за заштиту од насиља, занемаривања и злостављања.

- Формиран вршњачки тим за спречавање насиља међу ученицима.

- Организоване активности за превенцију насиља.

- Израђени ИОП-и за ученике који испољавају облике насилног понашања или су жртве насиља.

- Формиран Ученички парламент (иако школе за основно образовање одраслих нису у обавези).

Изазови:

- Мотивисати родитеље и ученике за редовно похађање наставе и постизање што бољег успеха и школи.

- Развијање свестисвих чланова породице о важности ненасилне комуникације, правима и обавезама сваког члана у функцији здравог развоја детета.

Изазови са којима смо се сусрели нису превазиђени у потпуности, али је направљен велики корак. У рад са родитељима укључени су наставници и стручни сарадници који су редовно обилазили породице ученика у насељима у којима живе и индивидуално разговарали са свим члановима подице у циљу подизања свести и  прихватању одговорности.

 

Тим за заштиту деце од насиља

  1. Јасминка Вукојевић
  2. Бранка Павловић
  3. Снежана Станаревић
  4. Љиљана Пањковић
  5. Јулијана Кљајић
  6. Љубица Јововић
  7. Снежана Малданер
  8. Лејла Аломеровић

Чланови Тима покривају радно време у школи, што значи да се могу наћи и контактирати у периоду од 7.30 до 19.10 сваког радног дана. Тада, бар неког од чланова тима, могу контактирати ученици, родитељи или остали запослени, а потом се обавештавају сви чланови тима и у зависности од проблема или потреба, сутрадан одржавају заједнички састанак. Контакт се може остварити у самој школи или телефонским позивом стручних сарадника или директора школе.

 

Програм заштите деце од насиља

Школским Програмом заштите деце од насиља ствара се атмосфера у којој се развија и негује култура понашања, не толерише насиље и не ћути о њему, развија се одговорност свих и сви који имају сазнање о насиљу обавезују се на поступање.

 

Активности наставника

У оквиру наставних и ваннаставних активности формиране су секције и ученичке организације.

- Дечији савез – активности: прикупљање секундарних сировина, обележавање дечије недеље, организовање међуодељењских такмичења у певању и дечијим играма, уређења простора у школи и око ње и низ других активности усмерених на развијање сарадње и толеранције.

- Подмладак Црвеног крста: обележавање Дана детета, учешће у квизовима, ликовним и литерарним конкурсима Црвеног крста, обележавање Светског дана здравља, обележавање међународног Дана Црвеног крста, обележавање Дана давалаца крви, као и активности усмерене на  истицање важности хуманитарног рада.

- Драмско – рецитаторска секцијасвојим радом даје велики допринос развијању духа толеранције, међусобног уважавања и развијања позитивних и ненасилних ставова, мишљења и понашања.

- Новинарска секција:израда новинских чланака у циљу обележавање значајнијих догађаја у школи, уз истицање верске и националне равноправности и једнакости међу свима

- Ликовна секција: израда ликовних радова посвећених свим планираним годишњим активностима, као и уређења школског простора и развијање индивидуалних креативних способности сваког ученика.

- Фолкорна и музичка секција: анимирање ученика за узимање учешћа у фолклорној секцији, неговање традиције и праћење нових музичких и играчких трендова.

- Секција младих физичара: свајање научних метода и коришћење метода експеримената, стицање функционалних знања која ће допринети заштити човекове околине и створити боље услове за живот и рад.

- Информатичка секција: упознавање и обука рада на рачунару, као и могућностима које програми и многобројне друштвене мреже пружају у развијању пријатељства, као и сазнања о електронском насиљу.

- Шаховска секција: развијање сазнања о шаху као спорту у коме се и победа и пораз требају спортски прихватити, развијати толеранцију, стрпљење и поштовање противника.

- Еколошка секција: уређење простора око школе, нега биљака засађених у прошлим акцијама, као и садња и неговање нових. Активности усмерене на развијање свести о важности рециклаже, личне хигијене и заштите човекове средине.

- Уради сам: проширивање знања о материјалима, њиховом пореклу и особинама, као и развијању креативности и спретности ученика у самосталној изради декоративних предмета.

- Спортске активности: због тога што планом и програмом школе нису предвиђени часови физичког васпитања, спортска секција разноврсним и систематским моторичким активностима доприноси развоју личности ученика, развија моторичке способности, тимски и такмичарски дух.

- Кућне разбибриге: израда предмета од вуне, као и развијање моторичких способности и ручног рада.

Све набројане активности имале су за циљ развијање индивидуалних способности ученика на разним пољима, али и развијање свести о припадању заједници и важности ненасилне комуникације са њом.

 

Активности ученика 

Вршњачки тим је ове школске године променио састав, те су одрађене све радионице предвиђене програмом, али је њихов саржај прилагођен специфичностима наших ученика.

Задатак је био утицати на смањење вршњачког насиља, што је и постигнуто. Састанци Тима одржавани су у школи по плану, али и по потреби, а у рад Тима било је укључено деветнаест ученика. Разлог оваквом броју учесника у Тиму је нередовност похађања наставе, које се рефлектује и на рад Тима.

Ученички парламент је основан на иницијативу ученика, а његов основни задатак је био укључивање ученика у рад школе. Свако одељење је израдило своја правила понашања у школи и учионици, а Парламент је изгласао оне који се односе на све ученике школе.

Форум позориште – драмским радионицама истакнути су примери насилног понашања, занемаривања и злостављања ученика у три групе: вршњачко насиље, насиље у породици и нереаговања околине. Радионице су се одржавале једном недељно, а настале су из личног искуства ученика.

Фер плеј турнири– одржана су два у малом фудбалу, а остали видови такмичења и турнира одржани су у оквиру секција. Турнири у малом фудбалу одржани су на иницијативу ученика и у њима су учествовали сви ученици школе, док су на осталим турнирима учествовали чланови секција.

 

Сарадња са родитељима

Родитељи представљају најслабију карику у остваривању програма Школа без насиља. Велики број родитеља наших ученика је без образовања и без запослења. Породице живе у веома тешким условима у нелегалним нехигијенским насељима, а најчешћи извор прихода је од сакупљања и препродаје секундарних сировина. Родитељи веома ретко долазе у школу да се интересују за успех и владање своје деце, а у породицама ученика често влада атмосфера вербалних и физичких сукоба, који деци постају свакодневна, нормална појава и коју често преносе на односе са вршњацима.

Због тога су често посећиване породице ученика у насељима у којима живе и на тај начин смо покушали да развијемо свест родитеља о важности ненасилне комуникације, као и позитивној промени односа у оквиру саме породице.

 

Сарадња са другим школама и локалном заједницом

Школа редовно спроводи планиране активности са организацијама и институцијама из локалне заједнице, а по потреби се организују индивидуалне акције. Највише сарадње остварује се са се основним школама из окружења, Центрима за социјални рад, Диспанзером за ментално здравље, Домом здравља, МУП-ом, Центром за интеграцију младих, Црвеним крстом, Домовима за децу без родитељског старања, Ватрогасни дом Земун.

Све активности усмерене су на лакше укључивање ученика у рад школе, као и стицању сазнања о правима и одговорностима породице и ученика.

 

Примери добре праксе, рад са ученицима који трпе/врше насиље и друго

За ученике који трпе насиље, занемаривање и злостављање у породици, као и за оне који врше насиље, после посете породицама и увида у породичну ситуацију, а у сарадњи са надлежним институцијама, начињени су Индивидуални образовно–васпитни програми и организован посебан начин рада усклађен са потребама ученика.

 

Поделили бисмо са другим школама/поносни смо на:

Укључење свих наставника и стручних сарадника школе на рад са породицом ученика, сагледавању живота ученика у породици и стицању јасне слике о утицају породичне ситуације на школска постигнућа ученика.

Програм Школа без насиља реализује се и у одељењима за образовање одраслих. Радници школе активно су укључени и познају породичне ситуације и одраслих полазника, који су често и сами жртве насиља, злостављања и занемаривања.