ОШ Христо Ботев, некада Моша Пијаде

Школа = Радост учења и дружења

КОНТАКТИРАЈТЕ ШКОЛУ:

ОШ Христо Ботев, некада Моша Пијаде

Христо Ботев број 3,
Општина Димитровград
18 320 Димитровград

010/362-788

010/360-976


sm.os.mpijade@neobee.net, mpijade@open.telekom.rs

http://oshristobotev.nasaskola.rs/

ГАЛЕРИЈА ФОТОГРАФИЈА

Основна школа „Христо Ботев“ се налази у Димитровграду, приграничној општини претежно насељеној припадницима бугарске националне мањине. Оно што обележава живот свих становника општине је њена економска неразвијеност, али и настојање да се деци и младима омогуће квалитетни услови за школовање и развој.

Школи је припадало и данас припада истакнуто место у просветној и културној мисији своје средине, пошто је била и остала жариште око кога се окупљају млади, стичући знање и одлазе из школе да даље стичу и шире културу, нова схватања и нове погледе.

Учешће школе у програму

*Основна школа „Моша Пијаде“, (од 01.09.2008. године нови назив школе је „Христо Ботев“) из Димитровграда укључила се је у програм ,,Моја школа – школа без насиља,, марта 2006.године. на основу изјашњавања свих релевантних субјеката у школи.

*Априла 2009.ресорни министар др. Жарко Обрадовић, на конференцији у Београду, доделио је школи плакету “Школа без насиља“, за успешно реализован програм.Овај програм је заживео и уграђен је у Годишњи план рада иреализује се континуирано кроз ЧОС, ГВ , УП/ВТ и разне ваннаставне активности.Резултати тог рада виде се по многобројним продуктима а одрживост смо постигли и учешћем у ДИЛС гранту за безбедно окружење и одрастање.

*На основу анализе Показатеља активности констатовали смо да је у нашој школи реализовано свих седам корака програма:

- Формиран је школски тим, проведено је истраживање запослених и ученика о насиљу, родитељи су упознати са програмом пројекта, сви актери су упознати са резултатима истраживања, учитељи и стручни сарадници обучени су за коришћење цртаног филма Уааа неправда, који је приказан у свим одељењима млађих разреда, одржана је радионица Правила и реституције;

- Одржана је радионица Руковођење разредом и тренинг одељенских старешина за сет од осам превентивних радионица, које су одржане у свим одељењима од 2. до 8. разреда, о свим активностима редовно је обавештаван Савет родитеља, утврђена су правила понашања, учешћем свих заинтересованих страна – ученика, родитеља и наставника, формиран је Вршњачки тим (децембар, 2006.године.). Уз помоћ ШТ и ВТ изграђена је унутрашња заштитна мрежа.

Све активности пропратила је локална медијска кућа – Радио – телевизија Цариброд, тако да се може рећи да је цела локална заједница упозната са програмом.

- Форум театар је заживео и  фрагменти се користе и ван представа форум позоришта.

- Организована је и СЗМ, сарадња са Локалном управом Центром за социјални рад, Полицијском станицом, Домом здравља и Црвеним крстом је стална и добра.

Програм је видљив у целој школи. Програмске активности постале су саставни део Годишњег програма рада , Развојног плана , Акционог плана... Све активности се прате и развијају од стране стручних органа школе.

Деца и одрасли препознају насиље и јавно и слободно  говоре о њему, и траже помоћ и умеју и да је пруже.

Урађена је анкета о самовредновању, а са резултатима Упитника за самовредновање школе о реализацији програма упознати су Наставничко веће, Школски одбор и Савет родитеља, као и медији.

У оквиру Дилс гранта у периоду од маја 2010. до маја 2011. године реализован је пројекат под називом: „Кликни, укликери, емпатиши, промовиши: вин – вин је ин!“ Пројектом су обухваћенеу 2 основне школе пиротског округа и то „Вук Караџић“ и „Свети Сава“, за чијих је 150 запослених, чланова школских одбора и ученичких парламената реализована обука. Такође, пројектом је настављена сарадња са основном школом из Бабушнице , као неформалним партнером.

Оно што смо желели да постигнемо овим пројектом је повећање компетенција и стицање вештина наставника и ученика у оквиру превенције као и адекватног реаговања у конфликтним и насилним ситуацијама. Иако је у оквиру пројекта „Школа без насиља“ постигнута висока свест о препознавању свих облика и нивоа насиља било је потребно оснаживање ученика и наставника у нашој школи и едукација ученика и наставника 2 партнерске школе у пројекту за реаговање примерено свакој ситуацији и квалитетно евидентирање и праћење присутности насиља ради анализирања и побољшања стања у школи. Активности, које смо реализовали овим пројектом, су следеће: обука за вршњачку медијацију за чланове ВТ/УП ,обука за медијацију и обука за унапређивање школске документације за наставнике, израда Кодекса понашања у фискултурној сали и афирмација заборављених дечијих игара у којима се промовишу здрави стилови живота, толеранција, ненасиље и фер – плеј, израда сајта школе са форумом, који се бави проблемима вршњачког насиља, Форумтеатар, едукација наставника, ученика и родитеља школа партнера,умрежавање школа,сарадња ВТ/УП са УП школа партнера,промоција културе ненасиља путем медија. Верујемо да су планиране активности довеле до остварења циља:“ Обезбеђивање здравог и безбедног окружења за децу и младе„.

Галерија