ОШ Јован Грчић Миленко

Школа са великим бројем ученика, где ће сенеговати добри међунационални односи,љубав, разумевањеи поштовање

КОНТАКТИРАЈТЕ ШКОЛУ:

ОШ Јован Грчић Миленко

Ново насеље бб,
Општина Беочин
21 300 Беочин

021/871 061; 021/871 341


pdjgmilenko@gmail.com, rv.jgmilenko@gmail.com

http://jgmilenko.edu.rs/

ГАЛЕРИЈА ФОТОГРАФИЈА

О школи

 Основна школа “Јован Грчић Миленко“, састоји се од матичне школе и три издвојена одељења у околним местима општине: издвојена одељење у селу Беочину, Черевићу и Раковцу. Школу похађа укупно 1142 ученика, од тога 991 ученик похађа наставу у матичној школи. У издвојеним одељењима настава је организована од 1-4 разреда; у селу Беочину наставу похађа 31 ученик, у Черевићу 63 ученика, а у Раковцу 57 ученика.
Настава се одвија у две смене, преподневној и поподневној, сем у издвојеним одељењима у селу Беочину и Черевићу, где се настава одвија преподне. Школа има укупно 48 одељења. У матичној школи има 38 одељења од 1-8 разреда, у издвојеним одељењима Черевић и Раковац има по 4 одељења, а у селу Беочину има два одељења, од којих је једно комбиновано. Школу похађају и ученици ромске националности, који чине ¼ од укупног броја ученика. У школи су запослена 103 радника. Од којих су 1 директор, 1 помоћник директора, 69 наставника, 4 стручна сарадника и 1 педагошки асистент. Визија школе: Желимо да будемо школа коју ће радо похађати сви уписани ученици јер ће бити простор у коме ће моћи да задовоље своје индивидуалне потребе и интересовања. 


Превенција насиља у школи

• Школа без насиља

 Датум када је школа започела реализацију програма: Реализација програма започела је 11.марта 2009. године.
Ко је обезбедио средства? Средства је обезбедила компанија „ЛАФАРЖ“ БФЦ, Беочин
Име и презиме ментора: Зденка Рајковић, учитељица из Новог Сада
Добила плакету године/програм још увек траје: Школа је добила плакету 2011. године.
 

• Искуство у Школи без насиља

 Сви запослени а посебно, наставно особље оспособљено је да на адекватан начин првентивно делује и реагује у случајевима насиља. Ученици све чешће и слободније долазе да пријаве ексцесне ситуације, или то чине преко „Сандучета поверења“. Родитељи су такођеупознати са програмом. У школи постоји вршњачки тим, који својим активностима доприноси смањењу насиља у школи. Правила понашања ученика се доносе на нивоу одељења и на нивоу школе. Истакнута су на видно место. Дефинисана је унутрашња заштитна мрежа. Изазови су се односили на прихватање програма, с обзиром да је новина, од стране свих запослених.
 

• Тим за заштиту деце од насиља

 Чланови тима за заштиту ученика од насиља у шк.2013/2014.години су:
1. Рајчић Јелена, учитељица, задужена за 1 смену од 1-4 разреда;
2. Тихојевић Јасна, учитељица, задужена за 2 смену од 1-4 разреда;
3. Вукосављевић Лидија, наставница, задужена за 1 смену од 5-8 разреда;
4. Митић Драган,наставник, задужен за 2 смену од 5-8 разреда;
5. Боснић Нада, педагог
6. Михајловић Љиљана, психолог, руководилац тима

Оформљени су и подтимови:
1. Рајичић Витомир, учитељ, задужен за издвојено одељење у селу Беочину;
2. Димић Маја, учитељица, задужена за издвојено одељење у Черевићу;
3. Богуновић Нада, учитељица, задужена за издвојено одељење у Раковцу;

Имена са члановима тима истакнута су на видном месту у школи.
 

• Програм заштите деце од насиља

Општи циљ: Школа је безбедна и подстицајна средина за сву децу

Специфични циљеви:

-благовремено уочавање потенцијалног насиља и отклањање ризика

-припрема за адекватно реаговање у случају насиља

-свеобухватна ресоцијализација учесника у насиљу

-заштита права и смањење додатне патње свих који су укључени у насиље

ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНОСТИ

АКТИВНОСТ

САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗУЈЕ

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Обука запослених и

информисање

-упознавање нових чланова колектива са програмом заштите ученика од насиља,злостављања и занемаривања

(превентивне и интервентне активности):

-упознавање са процедурама реаговања и поступања у случају

насиља;

-упознавање са Правилником о безбедности ученика;

-упознавање  са Правилима понашања у установи;

- упознавање са обављањем дежурства наставника,вођење евиденције у књизи дежурства;

Директор,секретар,

координатор тима

IX и током

године

Информисање

родитеља

-о програму заштите ученика од насиља,злостављања и занемаривања;

-о члановима тима за т.г.

-предавање за родитеље,област електронско

Насиље-„Кликни безбедно“

ОС на родитељским

Састанцима,координатор

тима на Савету родитеља

 

-наставник информатике

IX

Информисање ученика

-о програму заштите ученика од насиља,злостављања и занемаривања,

-о члановима тима за т.г.

-предавање за ученике

„Утицај компјутерских игрица-

добре и лоше стране“

-„Спречимо вршњачко насиље“-предавање за ученике 5 разреда

ОС на ЧОСу

ВТ

Представник МУПа

IX

Током године

Културне активности

-развијање и неговање богатства различитости,представљање различитих култура и традиција(посета Молитвеном дому у Беочину);

-посета српској основној школи у Батањи (Мађарска);

ОС на ЧОСу,

Наставници верске

наставе,

наставници,учитељи,

педагошки асистент,

директор

Током године

 

 

 

 

X

Обележавање

значајних датума

-обележавање мађународног дана толеранције;

-обележавање датума жртава геноцида (холокауста);

Наставници грађанског васпитања, наставници

Историје,УП,ВТ

XI

 

I

Промовисање

позитивних примера праксе

-похваљивање и награђивање

ученика,избор ученика

генерације;

-наградни излети за ученике;

ОВ,НВ,ОС,директор,

локална самуправа

Дан школе,

Школска слава,школски

лист

Спортске активности

-организовање недеље спорта

у 1 и 2 полугодишту;

Учитељи,наставници

физичког васпитања

30.9.2013.-4.10.2013.

19.5.2013.-23.5.2013.

Сарадња са установама

-сарадња са свим релевантним установама

МУП,ЦЗСР,ДЗ

Директор,чланови тима

Током године

Послови обезбеђења

-контрола уласка и изласка,евидентирање

посетилаца

Радници обезбеђења,

дежурни ученици,помоћно

техничко особље

Током године

Видео надзор

-контрола снимака видео

надзора

 

Директор,

Лице задужено за

безбедност

Током године

Извештавање и евалуација програма

-израда извештаја о реализацији програма ,

евалуација програма

Чланови тима

Током године

и VI

ИНТЕРВЕНТНЕ АКТИВНОСТИ

Активности у складу са процедурама

-процена нивоа ризика

-заустављање насиља

-заштитне мере

-информисање служби

-праћење ефеката предузетих

мера

Сви запослени,чланови

тима,директор

Током године

• Активности наставника

У организацији наставника физичког васпитања одржана је утакмица у одбојци између ученика 6 разреда и њихових родитеља. Наставница грађанског васпитања је поводом Међународног дана толеранције, са члановима ученичког парламента и психологом, поставила „Дрво лепих порука - откри свог тајног пријатеља“. Педагог школе реализује радионице по одељењима „Право на право“ из програма Учионица добре воље.
 

• Активности ученика

Вршњачки тим је формиран на почетку школске године. Радом вршњачког тима руководи наставница Вукосављевић Лидија, која је и члан тима. Активирано је „Сандуче поверења“. Пријаве о насиљу из сандучета, ваде чланови вршњачког тима и у сарадњи са руководиоцем и осталим члановима тима дају одговоре тј. савете. Ученици су иницирали организацију турнира у фудбалу између две смене.

• Сарадња са родитељима

Организована је утакмица у одбојци између ученика и родитеља шестог разреда. Планирана је реализација предавања „Кликни безбедно“ о електронском насиљу за чланове Савета родитеља. У прошлој школској години полицијски инспектор, ПС у Беочину, ученицима 5 разреда држао је предавања о безбедности ученика.

• Сарадња са другим школама и локалном заједницом

У прошлој шк. години реализована је сарадња са „братском“ школом из Зрењанина „П.П.Његош“, која је иницирала конкурс за ликовне и литерарне радове на тему електронског насиља. Ученички парламент и вршњачки тим заједно са руководиоцима, наставницима, реализовао је акцију „Ни црно, ни бело“, са циљем уважавања различитости и толеранције. 

 

• Поделили бисмо са другим школама/поносни смо на

Ученици 7 разреда наше школе, заједно са наставницом музичке културе написали су стихове песме „Школа без насиља“ и компоновали музику уз текст. Песма је награђена на музичком фестивалу може се погледатина You Tube-у , под називом: „Маријана Челар песма Школа без насиља.“

Галерија