ОШ Десанка Максимовић, Чокот

17/12/2013


Састанци са родитељима ученика којима је потребна додатна подршка–стална активност наше школе

Успешност васпитног процеса у целини директно зависи од квалитета сарадње породице и школе. У складу са тим наша школа организује састанке са породицама ученика којима је потребна додатна подршка. Општи састанци се организују барем једном у току полугодишта, и у раду учествују директорка, стручни сарадници, разредне старешине и предметни наставници. Редовно се планирају и реализују индивидуални разговори са родитељима и Тимом за додатну подршку. Циљ састанака је заједничко планирање и израда плана подршке за сваког ученика, у коме је дефинисан кључни проблем, дугорочни и краткорочни циљеви са очекиваним исходима, стратегије у раду, актери у реализацији, као и временска динамика реализације.