Модел школе

© UNICEF Srbija / SHUBUCKL

Шта је ”Модел школа” зе превенцију насиља?

„Модел школа“ је школа која у потпуности примењује добру праксу у превенцији насиља, а коју чине:
- законом и подзаконским актима предвиђена правила и процедуре (ЗОСОВ из 2010 и измене и допуне из 2011 и Правилник о протоколу поступања установе у одговору на насиље, злостављање и занемаривање из 2010);
- компоненте програма Школа без насиља;
- национални стандарди квалитета за оснаживање ученика, наставника, родитеља у којима је кључни стандард безбедност школског окружења;
- примери успешне заштите ученика, превенције, интервенције;
- документовање и школска евиденција.