Мере превенције насиља, злостављања и занемаривања

Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање (објављен у„Службеном гласнику РС”, Број:110-00-129/10-01 у Београду, 22. априла 2010. године.


Шта чини превенцију насиља, злостављања и занемаривања у васпитно-образовним установама?
Превенцију насиља, злостављања и занемаривања чине мере и активности којима се у установи ствара сигурно и подстицајно окружење, негује атмосфера сарадње, уважавања и конструктивне комуникације.