Саветник - координатор за превенцију насиља

© UNICEF Srbija / SHUBUCKL

Саветник - координатор за превенцију насиља је запослен у Школским управама у оквиру Министарства просвете науке и технолошког развоја.

Саветник - координатор за превенцију насиља бави се:

подршком установама у примени Посебног протокола за заштиту деце и ученика ученика од насиља, злостављања и занемаривања у васпитно - образовним установама, Правилника о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање („Сл. Гласник РС“, бр.30/2010 као и друге законске регулативе која регулише област заштите ученика).