ОШ Милош Црњански, Хртковци

КОНТАКТИРАЈТЕ ШКОЛУ:

ОШ Милош Црњански, Хртковци

Школска 5,
Општина Рума
22427 Хртковци

022/455 - 038


skolamc@ptt.rs

https://www.facebook.com/pages/O%C5%A0-Milo%C5%A1-Crnjanski-Hrtkovci/207063249328165

ГАЛЕРИЈА ФОТОГРАФИЈА

О школи

Данас у школи има 222 ученика, 11 одељења, 32 запослена а од тога 24 наставника и вероучитељ. Од школске 2010/2011 године у школи почиње са радом и продужени боравак за ученике нижих разреда. Наставни кадар је последњих неколико година знатно измењен. Стари кадар је отишао у пензију, а у школи су уместо њих почеле радити младе колеге. Стручност наставног кадра је подигнута на значајан ниво.

Мото
:

Подстицање развој личности ученика, њихове индивидуалности, креативности, такмичарског духа, критичког мишљења као и њихово оспособљавање за формирање вредносних ставова у циљу сналажења у друштвеном окружењу кроз одрживи развој.

Визија:

- Желимо отворену школу са атрактивним образовниом услугама за ученике и све остале учеснике у наставном процесу.

- Школу која тежи активној улози у друштвеном окружењу, ослушкивању његових потреба кроз остваривање и задовољавање својих потреба, а у складу са интересима окружења.

- Желимо школу која ће ићи у сусрет друштвеним променама, у којој ће унутрашња реформа стално трајати.

- Желимо школу која учи!

Превенција насиља у школи

• Школа без насиља

Датум када је школа започела реализацију програма:        октобар 2012.

Ко је обезбедио средства:            Доплатна маркица

Име и презиме ментора:              Слободанка Алексић

Добила плакету године/програм још увек траје)
 

• Искуство у Школи без насиља

Главни циљ програма је стварање безбедне и подстицајне средине за учење, рад и развој. Овај програм настоји да постане саставни део рада школе.

Намењен је деци, наставницима и запосленима у школи, родитељима и локалној заједници. Школа је формирала тим за подршку програму и праћење његове реализације у школи.

Анкета за ученике и запослене  на самом почетку програма,  дала нам је увид у то каква је ситуација у нашој школи што се тиче насиља. На основу статистичких података схватили смо да смо једна од „мирнијих“ школа ( најзаступљеније је вербално насиље) али да увек може да буде боље и пријатније у њој.

Обука за запослене протекла је у доброј атмосфери и жељи да се што боље савлада вештина комуникације, отворени дијалог између деце и одраслих, реституција, позитивна дисциплина, формирање унутрашње и спољашње заштитне мреже.

Едукацију ученика вршили смо уз помоћ радионица на часовима одељењског старешине где су уочавали и препознавали насиље, учили о вршњачкој заштити и смањењу насилног понашања међу вршњацима.

Едукација родитеља вршена је на родитељским састанцима.  Сваки родитељ је добио приручник „Шта је данас било у школи“, помоћу кога ће уочити и препознати евентуалне проблеме код своје деце и наћи најбољи начин да их, заједно са запосленима у школи реше.

Највећи изазов и примена наученог била је на конкретном примеру насиља трећег нивоа у нашој школи. Тим се састао одмах наког немилог догађаја, обавестио све потребне институције и даље предузео следеће:

- Позвани родитељи обе стране, одељењске старешине, сведоци, чланови школског тима за насиље;

- Изречене су васпитно – дисциплинске мере (појачан васпитни рад, смањена оцена из владања, инволвирање у заједничку активност, довођење и одвођење ученика из школе и у школу од стране родитеља у трајању од месец дана);

- Прављење Индивидуалног плана заштите за оба ученика;

- Упућени захтеви Центру за социјални рад и Саветовалишту за младе у оквиру Дома здравља у Руми.
 

• Тим за заштиту деце од насиља

  1. Биљана Пенезић – професор разредне наставе ( координатор тима)
  2. Зоран Јанус – директор
  3. Мирјана Милутиновић – педагог
  4. Марија Манцета – библиотекар
  5. Татјана Ујић – професор разредне наставе
  6. Небојша Јовичић – професор српског језика

Контакт телефони чланова тима налазе се истакнут на видном месту у школи како би био доступан свим члановима школске заједнице.
 

• Програм заштите деце од насиља

Од активности предвиђене Програмом за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања у текућој школској години, као најзначајније издвајамо:

- Израда плана дежурства запослених;

- Ажурирање одељењских и школских правила понашања;

- Активности Вршњачког тима.
 

• Активности наставника

На часовима ЧОС-а наставни су радили радионице, везане за насиље, са ученицима које су дале добре резултате у смислу смањења насиља и другачијег начина сагледавања и решавања проблема.

Организоване су приредбе поводом значајних датума где су ангажовани ученици који показују тендецију ка агресивном понашању или су повучени и подложни да буду жртве, што се такође показало као позитивно решење за ову врсту проблема.

Организоване су разне акције, хуманитарног, радног карактера које су такође ефикасне у развијању позитивних особина код ученика, развијању другарских односа , међусобне сарадње, толеранције...
 

• Активности ученика

На иницијативу Вршњачког тима покренута је хуманитарна акција скупљања слаткиша за децу ометену у развоју. У акцији су учествовали сви ученици школе.

Кутија поверења направњена је још на почетку школске године, такође на иницијативу ученика. Отвара се неколико пута у току године и ученици решавају проблеме својих вршњака, који се у њој налазе.

Овим активностима желели смо да код деце развијемо емпатију, солидарност, другарство...
 

• Сарадња са родитељима

Сарадња са родитељима се може окарактерисати као добра, посећеност родитељских састанака је  преко 80%, ови подаци добијени су након спроведене анкете, где смо дошли и до података у ком правцу наставит даљи рад на основу потреба и интересовања родитеља. Урађене су и радионице које су наишле на добар пријем од стране родитеља. Родитељи се активно укључују у активности и акције које школа организјуе током године.
 

• Сарадња са другим школама и локалном заједницом

Због велике фреквенције саобраћаја и опасности за децу, школа је упутила захтев Месној заједници да обезбеди полицијску патролу у време одласка и доласка деце из школе и у школу. Месна заједница је успела да обезбеди присуство полиције у тим временским интервалима.
 

• Примери добре праксе, рад са ученицима који трпе/врше насиље и друго

Инволвирање у смислу организовања заједничке радионице за ученике учеснике трећег нивоа насиља.

-       Драмска секција: ангажовање оба ученика у реализацији приредбе за Светог Саву;

-       Укључивање родитења у процес реституције. Довођење и одвођење оба ученика у школу и из школе у периоду од месец дана.

-       Све ове мере су дале евидентне позитивне резултате.
 

• Поделили бисмо са другим школама/поносни смо на:

У нашој школи је обичај, а показало се веома ефикасно да ученици који долазе у сукоб буду укључени у заједничке активности и тако буду у ситуацијама да сарађују. Нпр... учествују у приредби, имају задужења у оквиру школе као пар, учествују у радионицама у истој групи,... На тај начин морају да сарађују и проблеми врло брзо буду решени.

Галерија
Хуманитарна акција Деца-деци

Прва недеља месеца октобра и ове године је била резервисана за Дечју недељу. Вршњачки тим ОШ „Милош Црњански“ у Хртковцима је током те недеље спрове...

Ликовни и литерарни конкурс „Слушајте мама и тата, желим сестру ил’ брата“

Мото овогодишње Дечје недеље је био: „Слушајте мама и тата, желим сестру и брата“. Вршњачки тим наше школе расписао је ликовни и литерарни конкурс н...

50% за школе, 50 % за UNICEF

Након прошлогодишње успешне акције, и ове године је Вршњачки тим преузео на себе продају UNICEF честитки. Чланови тима су били координатори акције свако у свом ...